Geslaagde Jubileumbijeenkomst 10 september 2016

In 2016 bestaat de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) 70 jaar!

De vereniging heeft dat gevierd middels o.a. een feestelijke jubileumbijeenkomst d.d. zaterdag 10 september 2016 in De Schakel in Nijkerk. Met ca. 100 bezoekers, die unaniem lovend waren over het die dag gebodene, kan de bijeenkomst zonder meer als geslaagd worden 'bestempeld'.

Wat was er die dag zoal te doen?:

- Presentatie (gratis) jubileumboek. Tientallen leden vertellen in dit boek over een bijzonder stuk uit hun collectie.

Voor Po & Po is het min of meer een traditie dat we bij elk lustrum een jubileumboek uitbrengen. Bij het 14e lustrum in 2016 is dat het boek ‘70 jaar verzamelaars van poststukken & poststempels’ geworden, een hardcover-boek waaraan maar liefst 92 van onze leden hebben meegewerkt. De auteurs – van beginner tot ervaren veelschrijver – hebben de uitdaging aangenomen om één of enkele stukken uit hun verzameling te tonen en te beschrijven.

In totaal 176 stukken van zeer uiteenlopende aard. Daarbij komen niet alleen onbetaalbare ‘klassiekers’ aan de orde, maar vooral ook aardige poststukken met een verhaaltje. Het geheel geeft een goed beeld van wat er binnen Po & Po zoal wordt bestudeerd en verzameld, en het is een mooie vorm van promotie voor de vereniging. ‘70 jaar verzamelaars van poststukken & poststempels’ is gratis verstrekt aan alle leden van Po & Po.

- Presentatie van het boek: 'Lang- of naamstempels, afgedrukt op postzegels 1852-1900', auteur R.L.P.G. van Unen.

Het boek ‘Lang- of naamstempels afgedrukt op postzegels 1852 – 1900’ is een nieuw deel in Po & Po’s boekenreeks ‘De Poststempels van Nederland’. Auteur Rob van Unen heeft een catalogus gemaakt in de traditie van D.C. Hoogerdijk: een prijslijst van alle vier categorieën naamstempelafdrukken op losse postzegels. Na 40 jaar (Hoogerdijks werk verscheen in 1972) was het hoog tijd dat dit gebeurde: er zijn heel veel nieuwe zegel/stempel-combinaties gevonden en de prijzen waren ook aan herziening toe.

- Toekenning en uitreiking van de Van der Willigen-medaille

Voor de toekomst van de filatelie is het van groot belang dat er niet alleen verzamelaars zijn die zich door studie en speurwerk tot ware filatelisten ontwikkelen. Het is bovendien nodig dat de resultaten van hun onderzoek in goed toegankelijke publicaties worden vastgelegd. Daardoor kan een wisselwerking tussen auteurs en andere verzamelaars worden bevorderd. Dit zal inspirerend werken op filatelisten, die om welke reden ook nog niet tot het schrijven van artikelen of boeken zijn gekomen. De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF) kent daarom jaarlijks de Van der Willigen-medaille toe. Deze beoogt bij te dragen aan het bevorderen van de studiezin en een aanmoediging te zijn tot verder publiceren.

De Van der Willigen-medaille 2016 is toegekend aan ons lid Michael Brekelmans, voor zijn bijdragen aan het Handboek Postwaarden Nederland, en voor 2 artikelen in onze publicatiereeks 'De Postzak': 'Censuur in de meidagen van 1940' (De Postzak 215) en 'Een kort maar onvrijwillig verblijf. Post van en aan luitenant-kolonel Visser in Duitse krijgsgevangenschap, 1942' (De Postzak 217).

- Toekenning en uitreiking van de 5-jaarlijkse Erwin König-prijs.

De Erwin König-prijs wordt vijfjaarlijks toegekend, aan de auteur(s) van een in de 5 voorafgaande jaren door Po & Po uitgegeven posthistorische publicatie. De door het bestuur voor deze gelegenheid benoemde jury, bestaande uit de heren P. Storm van Leeuwen en J. Vos als leden en J. Vellekoop als voorzitter, hebben ca. 60 publicaties beoordeeld die hetzij als artikel in De Postzak zijn verschenen, hetzij in boekvorm - als Posthistorische Studie (PHS) of anderszins - of als digitale publicatie zijn uitgegeven.

Als maatstaven voor de beoordeling dienden de posthistorische inslag, de oorspronkelijkheid op basis van zelfstandig bronnenonderzoek, de betekenis van het werk, en de aan het onderzoek bestede arbeid. Met deze overwegingen als leidraad is de 10e Erwin König-prijs toegekend aan de auteurs van de tweedelige publicatie 'Posthistorie van het rijksdeel Suriname 1650-1975 deel 1 (2011) en deel 2 (2013): W.K. Erfmann en E.B. Stuut. "Met dit monumentale werk belichten deze auteurs, na bijna 20 jaar onderzoek in zeer verspreide bronnen, op grondige wijze naar ons idee alle aspecten van de postgeschiedenis van dit rijksdeel en geven daarmee verzamelaars wereldwijd vaste grond onder de voeten bij het beoordelen van hun eigen collecties op dit gebied", aldus de jury. De complete toelichting van de jury vindt u in De Postzak nr. 219.

- Posthistorie quiz

Door enkele leden is een Posthistorie Quiz opgesteld, met 30 vragen uit zeer uiteenlopende disciplines van de posthistorie, waardoor je wel érg allround moest zijn om de meeste vragen goed te hebben. Een goed antwoord leverde 1 punt op, maar dat konden er ook 2 zijn, een fout antwoord leverde 0 punten op, maar dat kon ook -1 zijn. Een extra uitdagend element was namelijk ingebracht doordat je ook kon aankruisen dat je 'zeker wist' dat je antwoord goed was. Was dat dan ook daadwerkelijk zo, dan werd dat beloond met 2 punten. Was het desondanks toch fout, dan leverde dat -1 punt op. Dat alles in ogenschouw nemend, waren de winnaars:
1. L.M. Goofers met 34 punten
2. R. Verberne met 33 punten
3. J.J. Heijboer met 30 punten.
De vragen en antwoorden vindt u hieronder in de bijlagen (in pdf-formaat).

- Nieuwe uitgave in onze publicatiereeks De Postzak: nr. 219, september 2016.

Deze uitgave bevat de volgende artikelen:
- In Memoriam H.E.R. Sandberg van Boelens
- Juryrapport Erwin König-prijs 2011-2015
- Jos M.A.G. Stroom: Autopostkantoor nr. 1 en de rol van 'verzamelaarspost' bij de geschiedschrijving daarvan
- Huber van Werkhoven: Een brief van Boekel naar Beuningen, juli 1853
- Piet Miesyerus en Peter Fokko Poortvliet: Het stempel 'Navire' gebruikt door het postkantoor te Schiphol
- Wim Tukker: 'Voor Studiegebruik'
- Hans E. Aitink: Boekbespreking Luchtvaart en Luchtpost Encyclopedie deel 1 (1919-1935) en deel 2 (1936-1945) (auteurs: J.C.L.M. TSchroots en H.H.C. TSchroots-Boer)
- Jac Spijkerman: Honderd jaar geleden: stempels t.g.v. Nationale Postzegeltentoonstelling en 7e Nederlandsche Philatelistendag

Met ca. 100 bezoekers was het een 'volle bak' tijdens de jubileumbijeenkomst van Po & Po op 10 september in De Schakel in Nijkerk.
Lid vanaf het begin, in 1946 dus, dhr. mr. H.Y. van der Zee, krijgt het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘70 jaar verzamelaars van poststukken & poststempels’ uitgereikt.
Het tweede boekwerk dat op de jubileumbijeenkomst van 10 september jl. werd gepresenteerd, was de catalogus 'Lang- of naamstempels, afgedrukt op postzegels 1852-1900', samengesteld door Rob van Unen.
Naast de presentatie van twee boekwerken en de nieuwe De Postzak, zijn op de jubileumbijeenkomst ook twee onderscheidingen toegekend. Op de foto krijgt dhr. Erfmann, mede namens zijn mede-auteur dhr. Stuut, de Erwin König-prijs toegekend en uitgereikt door de voorzitter van de jury, dhr. Vellekoop.
De andere onderscheiding die op deze dag is toegekend, is de Van der Willigen-medaille, die jaarlijks door de KNBF wordt toegekend, als blijk van waardering voor de prestaties van een filatelistische auteur, en bedoeld is ter stimulering van het onderzoeken en publiceren. De Van der Wiligen-medaille 2016 is door de KNBF toegekend aan Michael Brekelmans, en wordt hier door KNBF-voorzitter Jan Cees van Duin (rechts) aan hem overhandigd.
De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) heeft in 2016 het 70-jarig bestaan gevierd, met een jubileumbijeenkomst op 10 september 2016, én met het jubieumboek ‘70 jaar verzamelaars van poststukken & poststempels’, dat op die bijeenkomst is gepresenteerd.